Årsmöte 2007
Torsdagen 15 mars
Klockan 19:00 i Klubbhuset

Årsmötet samlade 35 medlemmar som tillsammans gick igenom det år som varit och lade upp riktlinjer för 2007. Förhandlingarna leddes av Ola Dahlgren.
Som så ofta är ekonomin i blickpunkten. Resultatet 2006 innebar en förlust med ungefär 300.000 kronor, vilket dock är en förbättring jämfört med 2005. Självklart kan det inte fortsätta på detta sätt i långa loppet, och vi måste alla tillsammans jobba för att skapa en bra ekonomisk plattform.

Bland beslutspunkterna märktes en justering av organisationen, där Aktivitetskommittén delas upp i en Herr- och en Damkommitté. Exakt vilka uppgifter dessa kommittéer ska ha blir ska styrelsen utarbeta tillsammans med kommittéerna.
Man antog även ett idrottsprogram som ska vara ett stöd i det långsiktiga idrottsliga arbetet.
Utöver detta avtackades de avgående styrelseledamöterna Ewa Stuge, Owe Pernestam och Pär Mattsson. Ann Harding hyllades för det DM-tecken hon vann i somras.

Styrelsen 2007 (fr.v): Ola Dahlgren, Lisbeth Bäckström-Olofsson (nyval), Torbjörn Sundén, Christer Nygren (ordförande, omval), Karin WaldemarssonTorbjörn Norrman (nyval) och Maria Hessel (nyval)

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskaps- och verksamhetsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån, samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 11. Val:
  • Klubbens ordförande, tillika ordförande i Styrelsen för en tid av ett (1) år
  • Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av två (2) år.
  • Två (2) suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år
  • Två (2) revisorer, jämte suppleanter, för en tid av ett (1) år.
  • Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en är ordförande.
  • Ombud till GDF-möte
 12. Behandling av Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Övriga frågor

Möteshandlingar