Årsmöte 2008
Torsdagen 27 mars
Klockan 19:00 i Klubbhuset

Sammanfattning

Förtroendevalda

Styrelsen: Christer Nygren (ordf), Lisbeth Bäckström Olofsson, Maria Hessel, Torbjörn Norrman, Torbjörn Sundén (omval), Bengt Sundling (nyval), Karin Waldemarsson (omval)

Kommitté-ordförande: Anders Waldemarsson (TK), Anneli Grenholm (DK), Ola Dahlgren (HK), Nils Sigefelt (KK), Henrik Helmersson (UK), Fritjof Strandberg (FK), Nils-Göran Björklund (BK)

Revisorer: Monica Enardsson, Kerstin Persson, Sture Eriksson (suppl)

Valberedning: Henrik Helmersson (ordf), Birgitta Dahlgren, Zaida Abrahamsson

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskaps- och verksamhetsåret. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån, samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 11. Val:
  • Klubbens ordförande, tillika ordförande i Styrelsen för en tid av ett (1) år
  • Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av två (2) år.
  • Två (2) suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år
  • Ordförande i de olika kommittéerna, för en tid av ett (1) år
  • Två (2) revisorer, jämte suppleanter, för en tid av ett (1) år.
  • Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en är ordförande.
  • Ombud till GDF-möte
 12. Behandling av Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Möteshandlingar