Årsmöte 2010

Årsmöte för Bjurholms Golf och årsstämma för Golfab i Bjurholm AB hålls
Lördagen den 13 mars 2010 kl.13.00 i klubbstugan.

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskaps- och verksamhetsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 11. Val:
  - Klubbens ordförande, tillika ordförande i Styrelsen för en tid av ett (1) år
  - Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av två (2) år.
  - Två (2) suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år
  - Två (2) revisorer, jämte suppleanter, för en tid av ett (1) år. I detta val får Styrelsens ledamöter ej delta.
  - Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen.
  - Ombud till GDF-möte
 12. Behandling av Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Övriga frågor

Möteshandlingar