Aktiviteter

2020-03-28: Årsmöte 28/3 kl.11
Välkommen till Vårårsmötet för Bjurholms Golfklubb och Årsstämma för Golfab i Bjurholm AB

Datum: Lördag den 28 Mars 2020

Tid: Kl:11.00

Plats: Folkets Hus, Bjurholm.

OBS! Efter mötet kommer Kurt Granqvist att berätta om Världshandikappsystemet som ska gälla från 1 mars 2020.


VÅRÅRSMÖTE för 802445-0424 Bjurholms Golfklubb

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

6b. Styrelsens årsredovisning (balans-och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskaps- och verksamhetsåret.

8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Övriga frågor, information och diskussion.

ÅRSSTÄMMA för 556779-0505 Golfab i Bjurholm AB

1. Fastställande av röstlängd förårsstämman.

2. Fråga om årsstämman har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande samt sekreterare för stämman.

5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

6. Styrelsens årsredovisning (balans-och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det senaste verksamhetsåret.