Stadgar
för Bjurholms Golfklubb


Stiftad den 24 januari 2009
Stadgarna reviderade 26 februari 2011
Stadgarna reviderade 15 oktober 2011

Bjurholms Golfklubb är en ideell förening med hemort i Bjurholm

VERKSAMHETSIDÉ

Idrott är en fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av träning, lek, tävling och uppvisning.

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi bedriva vår idrott så att:
- den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.
- den som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska eller psykiska förutsättningar får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
- den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupper
- de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
- den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

§1. Ändamål

Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé.

§2. Sammansättning

Golfklubben består av de fysiska personer som upptagits i klubben som medlemmar.

§3. Tillhörighet m.m.

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Klubben tillhör Norr- och Västerbottens golfdistriktsförbund (GDF) samt Västerbottens idrottsförbund (DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna dessa organ begärda uppgifter.

§4. Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är Årsmötet, extra Årsmöte samt Styrelsen.

§5. Firmateckning

Golfklubbens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person.

§6. Verksamhets- och räkenskapsår

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§7. Stadgetolkning

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan på nästkommande Årsmöte eller i trängande fall av Styrelsen.

§8. Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av Årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som Styrelsen.

Beslut om stadgeändring träder ikraft sedan det godkänts av SGF.

§9. Upplösning av golfklubben

För upplösning av golfklubben krävs beslut av Årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.

Beslut jämte styrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelsen jämte balans- och resultaträkningar skall omedelbart sändas in till SGF.

Golfklubbens medlemmar

§10. Medlemskap

Medlemskap beviljas av Styrelsen, eller av den till vilken Styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger, såsom hänsyn till arten av eller omfattningen av golfklubbens verksamhet, eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11§ 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna betalningarna som föranlett utträdet.

Beslut om att avslå medlemsansökan skall fattas av Styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar avsändas skriftligen till den som fått avslag på sin ansökan.

Person som genom förtjänstfulla insatser gynnat verksamheten kan av Årsmötet, på förslag av Styrelsen, kallas till hedersmedlem i klubben. Hedersmedlemmar erhåller livstids medlemskap.

§11. Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen, och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får anmodas att göra det inom 30 dagar, efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar Styrelsen inte honom anstånd skall han anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

§12. Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar), därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av Styrelsen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser.

§13. Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem i golfklubben
- har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmarna
- har rätt till information om klubbens verksamhet
- skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ, samt följa de i §3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut
- får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet
- skall betala de avgifter som beslutas av klubben
- har inte rätt till del i klubben behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

§14. Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutat annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF

Årsmöte och extra Årsmöte

§15. Tidpunkt, kallelse

Golfklubbens Årsmöten som är klubbens högsta beslutande organ genomförs i form av ett Höstmöte och ett Vårmöte samt extra årsmöte enligt särskild ordning. Vårmötet hålls före utgången av april månad och Höstmötet hålls före utgången av december månad. Mötena hålls på tid och plats som Styrelsen bestämmer.

Kallelse med förslag till föredragningslista för Höstmöte respektive Vårmöte ska senast 3 veckor före mötena tillsändas medlemmarna via e-post, annonseras på klubbens hemsida samt anslås på klubbens anslagstavla.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, Styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med Styrelsens yttrande skall senast 1 vecka före Årsmötet finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på mötet.

§16. Förslag till ärenden att behandlas av Årsmöte

Såväl medlem som Styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas på Årsmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara Styrelsen tillhanda senast fyra veckor före Höstmötet respektive Vårmöte. Styrelsen skall till Årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

§17. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Rösträtt på Årsmötet har medlem, som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under året fyller lägst 15 år.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

§18. Beslutförhet

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§19. Beslut och omröstning

Beslut fattas med ja- och nej-rop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

Beslut enligt §8 och §9 avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet)

Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet angivna röster (enkel relativ majoritet).

Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet angivna röster (enkel absolut majoritet)

Omröstning sker öppet, dock att val kan ske slutet om röstberättigad medlem begär det.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträda av mötets ordförande om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas genom klubbslag.

§20. Valbarhet

Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av Styrelsen eller till revisor i klubben.

Klubbstyrelse och valberedning skall bestå av såväl kvinnor som män. I övrigt skall klubben verka för att kommittéer och andra organ får en sådan sammansättning att jämställdhet mellan män och kvinnor kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

§21. Föredragningslista för Årsmöte

Vid Vårmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
6b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskaps- och verksamhetsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Övriga frågor, information och diskussion

Vid Höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
7. Val:
- Klubbens ordförande, tillika ordförande i Styrelsen för en tid av ett (1) år
- Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av två (2) år.
- Två (2) suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år
- Två (2) revisorer, jämte suppleanter, för en tid av ett (1) år. I detta val får Styrelsens ledamöter ej delta.
- Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen.
- Ombud till GDF-möte
8. Behandling av Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
9. Övriga frågor, information och diskussion

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivit i kallelsen till mötet.

§22. Extra Årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra Årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra Årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av golfklubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När Styrelsen mottagit begäran om extra Årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till ett sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före Årsmötet tillsändas medlemmarna och anslås på klubbens anslagstavla.

Underlåter Styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra Årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt och beslutförhet på extra Årsmöte gäller vad som sägs i §17 och §18.

§23. Valberedning

Valberedningen består av ordförande och två (2) övriga ledamöter, av vilka Årsmötet väljer ordförande och en (1) ledamot. Styrelsen utser en (1) ledamot.

Olika åldersgrupper bör finnas representerade

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Valberedningen skall senast fyra veckor före Årsmötet till Styrelsen överlämna sitt förslag.

§24. Revision

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmötena granska Styrelsens arbete.

Revisorerna har rätt att löpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före Årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret, samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före Årsmötet.

Styrelsen

§25. Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och 4-10 ledamöter samt 2 suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av Årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av Årsmötet fastställda turordningen för tiden till och med nästföljande Årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av Styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom Styrelsen.

§26. Åligganden

När Årsmötet inte är samlat är Styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall, inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar, svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger Styrelsen särskilt att:
- tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
- verkställa av Årsmötet fattade beslut;
- planera, leda och fördela arbetet inom klubben;
- ansvara för och förvalta klubbens medel, samt redovisa dessa enligt god revisionssed.
- lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
- förbereda Årsmöte

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda Styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordförande eller annan som Styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsen ledamöter enligt Styrelsens bestämmande.

§27. Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av Styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Röstning får inte ske genom ombud

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträdet skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.

Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

Protokollen skall föras i nummerföljd.

§28. Överlämnande av beslutanderätten

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta Styrelsen härom.